Let op! U belegt buiten AFM- toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
FAQ

Belangrijke informatie

De risico’s
Voor de goede orde wijzen wij u hierbij nadrukkelijk op de risico’s van investeren in zijn algemeenheid, waaronder tevens kan worden begrepen het investeren in onroerend goed zomede op het ontbreken van toezicht van de AFM op de eventuele transacties tussen u en Vierkant Projecten B.V. Hoewel onze informatie met de grootste zorg tot stand is gekomen aanvaardt Vierkant Projecten B.V. onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid wegens eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de door Vierkant Projecten B.V. verstrekte informatie.

Grondprijzen kunnen fluctueren, er kunnen dus geen garanties worden gegeven over waardeontwikkelingen. Alle kavels die worden aangeboden zijn vrij van huur en pacht.

Onderzoek
Wij adviseren u dan ook zelf onderzoek te doen om tot een weloverwogen besluit te komen. Het investeren in grondposities is speculatief en hoewel er sprake kan zijn van bestemmingswijzigingen op termijn, is daar geen garantie voor. Een potentiële waardestijging door een bestemmingswijziging kan plaatsvinden, maar of dit daadwerkelijk gebeurt, kan alleen de toekomst uitwijzen. De koper heeft zelf de verantwoordelijkheid om onderzoek te doen. Vierkant Projecten B.V. aanvaardt op geen enkel wijze aansprakelijkheid voor de handelingen die een koper verricht op basis van verstrekte informatie, en/of door de inhoud van deze brochure.

De op deze website getoonde informatie wordt door Vierkant Projecten B.V. met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Vierkant Projecten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Vierkant Projecten B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vierkant Projecten B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Vierkant Projecten B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vierkant Projecten B.V. uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Vierkant Projecten worden onderhouden wordt afgewezen. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Vierkant Projecten B.V. respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Vierkant Projecten B.V. zelf. Vierkant Projecten B.V. volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vierkant Projecten stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vierkant Projecten deelt uw gegevens niet met andere partijen. De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke aanvraag. Deze persoonsgegevens die via het contactformulier op de website binnenkomen worden niet verwerkt in een database. De gegevens worden na het contact uit de email verwijderd.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Vierkant Projecten B.V. streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Vierkant Projecten B.V. aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Vierkant Projecten B.V. draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren. Ga naar onze contact pagina

Vierkant Projecten B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.Meer dan 15 jaar ervaring
Duidelijk en transparant
Direct en persoonlijk contact
Actief door heel Nederland

De mogelijkheden met onze specialisten bespreken?
Wij maken graag tijd voor u!